Home > Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen > Collectieve systemen > Combishunt

Combishunt - Shunt rookkanaal dubbele functie

Combishunt

Klik op de afbeeldingen om in te zoomen

Combishunt
Shunt rookkanaal dubbele functie

Dualis-Gas-HR-TOPDualis-Gas-HR+

De « Shunt » rookkanalen zijn gemetselde rookkanalen die frequent worden geplaatst in woongebouwen die werden gebouwd tussen 1955 en 1970. Ze kunnen ofwel specifiek zijn (de verwarmingsketel maakt geen deel uit van de ventilatie) ofwel een dubbele functie hebben (de verwarmingsketel maakt wel deel uit van de ventilatie).

Combishunt dient voor de renovatie van collectieve rookkanalen van het type Shunt dubbele functie, als dit rookkanaal het enige is in de woning. Het systeem verzekert zowel de afvoer van verbrandingsproducten als de ventilatie.

Door het collectieve rookkanaal dat zo wordt verkregen kan de ventilatiefunctie worden gerestitueerd door een gecontroleerde mechanische ventilatie (VMC - ventilation mécanique contrôlée) te verwezenlijken.

Door de interventie op het Shunt rookkanaal kunnen de volgende zaken worden gecreëerd:

 • In de hoofdpijp: een concentrisch rookkanaal dat de rookafvoer verzekert (dankzij een roestvrijstalen kanaalvoering) alsook de verbrandingsluchttoevoer in de resterende ruimte.
 • Een rookkanaal dat is aangepast aan de afvoer van vervuilde lucht van de ventilatie in de ruimte die ontstaat beginnende van de reinigingen.

Deze renovatietechniek wordt gebruikt terwijl de ventilatie, die aanvankelijk werd verwezenlijkt door de oude verwarmingsketels, niet kan worden gerestitueerd door een systeem dat onafhankelijk is van het rookkanaal (andere Shunt bijvoorbeeld). Een VMC-installatie voltooit de renovatie.

Het systeem Combishunt is ontwikkeld in samenwerking met Atlantic, CERIC en GRDF.

Het systeem Combishunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen.

Het systeem COMBISHUNT is voorzien van TTD 14/12-1823.


 • Energetische efficiëntie: geschikt voor de installatie van condensatieketels
 • Perfecte luchtdichtheid van het systeem
 • Snelle montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding en beugel
 • Minimale plaatsruimte van het rookkanaal
 • Perfect aangepast aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen
 

logo-CE.png  logo_ceric

Het systeem Combishunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen.

Met een regelsysteem kan elke verdiepinghoogte worden aangepast. Combishunt kan zo worden aangepast aan elk gebouw.

De productie van het verbindingskanaal vereenvoudigt de plaatsing en vermindert de interventietijd: ze gebeurt op maat, nadat de afmetingen op de bowplaats zijn opgemeten.

 

Binnendiameter (mm)
(rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)
130
Materiaal Inox 316L
Dikte (mm) 0.4
Luchtdichtheid Lippendichting
Materiaal Silicone
Montage Ineensluitende verbinding + verbindingsbeugel met veiligheidspin

Algemene informatie

Combishunt is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720.

De functionele evaluatie van het systeem is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC), in het kader van het project PREBAT NOHEE (Nouvelles Offres Haute Efficacité Energétique: nieuw aanbod met hoge energetische efficiëntie), ondersteund door ADEME.

Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem Combishunt vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0014) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.

Specificaties

Met betrekking tot generatoren:

Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C42 of C43 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk. (Uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit)De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW.
De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden (indien nodig) op een collectief systeem dat werkt onder druk (3CE P Multi+ of Combishunt) vermelden.
Met betrekking tot het gebruik:

Het systeem Combishunt is bedoeld voor het renoveren van de Shunt rookkanalen met dubbele functie (waarvan de aangesloten apparaten deel uitmaken van de ventilatie van de woningen). Het wordt geplaatst aan de binnenkant van deze shuntrookkanalen om de vochtige rook te kanaliseren en te voorkomen dat ze worden beschadigd.

De individuele reinigingen worden ingericht om een ruimte te creëren waarmee de ventilatie kan worden gerestitueerd die aanvankelijk werd verzekerd door de demper van het oude apparaat.

Plaatsing

De plaatsing van het systeem Combishunt moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform het Technische Dossier en de plaatsingsinstructies.

De installateur :

 • controleert in de handleiding van de apparaten of hun rooktemperatuur nooit hoger wordt dan 160 °C, in overeenstemming met de temperatuurklasse van de rookkanalen (T160).
 • vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem Combishunt dat werd geleverd. (Aanwezigheid van de gemonteerde klep of klep als accessoire).
 • verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. De dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.
 • vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door de fabrikant van het systeem, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.

Een automatisch verstelbaar VMC-systeem voltooit de installatie om deze functie te restitueren. Hiervoor voert de installateur de volgende handelingen uit:

 • in de ruimte waar de verwarmingsketel is geïnstalleerd plaatst hij op het rookkanaal dat wordt verkregen beginnende van de reinigingen de automatisch verstelbare extractieopeningen.
 • in de andere vochtige ruimtes vervangt hij de natuurlijke ventilatieroosters met automatisch verstelbare extractieopeningen.
 • hij vervangt of installeert het aangepaste aantal luchtinlaatmodules in de leefruimtes.
 • hij installeert de mechanische afzuiginstallatie en sluit deze aan op de betreffende shuntrookkanalen. Er wordt eveneens een specifieke elektrische lijn voorzien. (Er wordt een specifieke elektrische lijn voorzien voor de stroomvoorziening van de VMC-afzuiginstallatie).

Diagnose en voorafgaande handelingen:

De voorafgaande verificatiehandelingen van de staat van het bestaande Shuntrookkanaal moeten worden uitgevoerd, te weten:

 • Schoonmaken van het rookkanaal,
 • Verificatie van de stabiliteit van het rookkanaal,
 • Verificatie van de doorsnede van het rookkanaal,
 • Verificatie van de dichtheid van het rookkanaal,
 • Verificatie van de luchtledigheid en opmeting van de doorsnede, bijvoorbeeld via video-inspectie,
 • Eventuele demontage van het uitmonding en indien nodig nieuwe goedkeuring van de drempel.

Bovendien, en voor zover de ventilatie moet gebeuren in hetzelfde shuntrookkanaal, maar onafhankelijk van de afvoer van verbrandingsproducten, moet het rookkanaal worden aangepast op elke verdieping om te komen tot 2 onafhankelijke rookkanalen: de hoofdpijp, enerzijds, voor de afvoer van verbrandingsproducten, en de verbrandingsluchttoevoer; de reinigingen, anderzijds, voor de ruimte toegewijd aan de mechanische ventilatie.

De andere shuntrookkanalen van de woning vereisen geen aanpassing. Ze worden simpelweg opnieuw gebruikt voor de mechanische ventilatie.

Montage van het systeem:

 • Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling,
 • Pas het shuntrookkanaal aan om de 2 ruimtes in te delen (EVAPDC en ventilatie),
 • Controleer de aanwezigheid van het montageplan.

Voor de afvoer van de verbrandingsproducten:

 • Meet de aansluitingshoogte van de verwarmingsketels van de ene verdieping tot de andere.
 • Schik de openingen met Ø 125 zodat de aansluiting van alle verwarmingsketels mogelijk is.
 • Schik de opening, in het lage gedeelte, zodat toegang mogelijk is voor het onderhoud en de plaatsing van het hiervoor voorziene brandwerende luik.
 • Monteer het systeem vooraf en breng deze detailtekening terug naar het niveau van de aftakking van de T-stukken. Blokkeer de verstelbare elementen.
 • Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste T-stuk en plaats het geheel, in het lage gedeelte van het shuntrookkanaal.
 • Werk de kanaalvoering af en denk eraan om de aftakking uit te lijnen met de T-stukken op elke verdieping.
 • Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel.
 • Monteer de verbindingskanalen en denk er op voorhand aan om ze zo te snijden dat er 4 cm uitsteekt buiten de technische koker.
 • Plaats de afwerkingsplaten en plaats de afsluitplug, terwijl wordt gewacht op de aansluiting van de verwarmingsketels.
 • Plaats de dichtheidsplaat bovenaan het rookkanaal en schuif de beschermkap van het eindpunt erin.
 • Plaats de sifon op de kegel voor condensaatrecuperatie.
 • Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten.
 • Verzegel het brandwerende toegangsluik onderaan het rookkanaal.
 • Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.

Voor de VMC:

 • Plaats de extractieopeningen in de vochtige lokalen,
 • Plaats de luchtinlaatmodules in de leefruimtes,
 • Installeer de mechanische afzuiginstallatie en sluit deze aan op de betreffende shuntrookkanalen.
 • Zorg voor de elektrische voeding en sluit deze aan.

Aansluiting van de apparaten:

 • Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel.
 • Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is.
 • De aansluiting van de gasapparaten op het systeem Combishunt gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat, conform de voorschriften.
 • Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.

Eindpunt:

Het systeem Combishunt is bedoeld voor het renoveren van bestaande gemetselde rookkanalen. Deze rookkanalen, die werken met natuurlijke trek en die boven het gebouw uitsteken, vragen niet om bijzondere voorschriften in termen van plaatsing van het eindpunt.

Als het Combishunteindpunt zich, op een gemeenschappelijke schoorsteenbasis, in de onmiddellijke nabijheid bevindt van andere shuntrookkanalen, die bijvoorbeeld de ventilatie verzekeren, moet er niet voor verwarring worden gevreesd voor een van de rookkanalen.

Onderhoud

Het onderhoud van het systeem Combishunt moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving.

Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

 

Technische hulp

 

U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

 

Poujoulat opleiding

 

Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

 

 • Voordelen
  • Energetische efficiëntie: geschikt voor de installatie van condensatieketels
  • Perfecte luchtdichtheid van het systeem
  • Snelle montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding en beugel
  • Minimale plaatsruimte van het rookkanaal
  • Perfect aangepast aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Kenmerken

  Het systeem Combishunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen.

  Met een regelsysteem kan elke verdiepinghoogte worden aangepast. Combishunt kan zo worden aangepast aan elk gebouw.

  De productie van het verbindingskanaal vereenvoudigt de plaatsing en vermindert de interventietijd: ze gebeurt op maat, nadat de afmetingen op de bowplaats zijn opgemeten.

   

  Binnendiameter (mm)
  (rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)
  130
  Materiaal Inox 316L
  Dikte (mm) 0.4
  Luchtdichtheid Lippendichting
  Materiaal Silicone
  Montage Ineensluitende verbinding + verbindingsbeugel met veiligheidspin
 • Installation et entretien

  Algemene informatie

  Combishunt is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720.

  De functionele evaluatie van het systeem is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC), in het kader van het project PREBAT NOHEE (Nouvelles Offres Haute Efficacité Energétique: nieuw aanbod met hoge energetische efficiëntie), ondersteund door ADEME.

  Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem Combishunt vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

  Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0014) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.

  Specificaties

  Met betrekking tot generatoren:

  Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C42 of C43 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk. (Uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit)De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW.
  De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden (indien nodig) op een collectief systeem dat werkt onder druk (3CE P Multi+ of Combishunt) vermelden.
  Met betrekking tot het gebruik:

  Het systeem Combishunt is bedoeld voor het renoveren van de Shunt rookkanalen met dubbele functie (waarvan de aangesloten apparaten deel uitmaken van de ventilatie van de woningen). Het wordt geplaatst aan de binnenkant van deze shuntrookkanalen om de vochtige rook te kanaliseren en te voorkomen dat ze worden beschadigd.

  De individuele reinigingen worden ingericht om een ruimte te creëren waarmee de ventilatie kan worden gerestitueerd die aanvankelijk werd verzekerd door de demper van het oude apparaat.

  Plaatsing

  De plaatsing van het systeem Combishunt moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform het Technische Dossier en de plaatsingsinstructies.

  De installateur :

  • controleert in de handleiding van de apparaten of hun rooktemperatuur nooit hoger wordt dan 160 °C, in overeenstemming met de temperatuurklasse van de rookkanalen (T160).
  • vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem Combishunt dat werd geleverd. (Aanwezigheid van de gemonteerde klep of klep als accessoire).
  • verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. De dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.
  • vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door de fabrikant van het systeem, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.

  Een automatisch verstelbaar VMC-systeem voltooit de installatie om deze functie te restitueren. Hiervoor voert de installateur de volgende handelingen uit:

  • in de ruimte waar de verwarmingsketel is geïnstalleerd plaatst hij op het rookkanaal dat wordt verkregen beginnende van de reinigingen de automatisch verstelbare extractieopeningen.
  • in de andere vochtige ruimtes vervangt hij de natuurlijke ventilatieroosters met automatisch verstelbare extractieopeningen.
  • hij vervangt of installeert het aangepaste aantal luchtinlaatmodules in de leefruimtes.
  • hij installeert de mechanische afzuiginstallatie en sluit deze aan op de betreffende shuntrookkanalen. Er wordt eveneens een specifieke elektrische lijn voorzien. (Er wordt een specifieke elektrische lijn voorzien voor de stroomvoorziening van de VMC-afzuiginstallatie).

  Diagnose en voorafgaande handelingen:

  De voorafgaande verificatiehandelingen van de staat van het bestaande Shuntrookkanaal moeten worden uitgevoerd, te weten:

  • Schoonmaken van het rookkanaal,
  • Verificatie van de stabiliteit van het rookkanaal,
  • Verificatie van de doorsnede van het rookkanaal,
  • Verificatie van de dichtheid van het rookkanaal,
  • Verificatie van de luchtledigheid en opmeting van de doorsnede, bijvoorbeeld via video-inspectie,
  • Eventuele demontage van het uitmonding en indien nodig nieuwe goedkeuring van de drempel.

  Bovendien, en voor zover de ventilatie moet gebeuren in hetzelfde shuntrookkanaal, maar onafhankelijk van de afvoer van verbrandingsproducten, moet het rookkanaal worden aangepast op elke verdieping om te komen tot 2 onafhankelijke rookkanalen: de hoofdpijp, enerzijds, voor de afvoer van verbrandingsproducten, en de verbrandingsluchttoevoer; de reinigingen, anderzijds, voor de ruimte toegewijd aan de mechanische ventilatie.

  De andere shuntrookkanalen van de woning vereisen geen aanpassing. Ze worden simpelweg opnieuw gebruikt voor de mechanische ventilatie.

  Montage van het systeem:

  • Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling,
  • Pas het shuntrookkanaal aan om de 2 ruimtes in te delen (EVAPDC en ventilatie),
  • Controleer de aanwezigheid van het montageplan.

  Voor de afvoer van de verbrandingsproducten:

  • Meet de aansluitingshoogte van de verwarmingsketels van de ene verdieping tot de andere.
  • Schik de openingen met Ø 125 zodat de aansluiting van alle verwarmingsketels mogelijk is.
  • Schik de opening, in het lage gedeelte, zodat toegang mogelijk is voor het onderhoud en de plaatsing van het hiervoor voorziene brandwerende luik.
  • Monteer het systeem vooraf en breng deze detailtekening terug naar het niveau van de aftakking van de T-stukken. Blokkeer de verstelbare elementen.
  • Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste T-stuk en plaats het geheel, in het lage gedeelte van het shuntrookkanaal.
  • Werk de kanaalvoering af en denk eraan om de aftakking uit te lijnen met de T-stukken op elke verdieping.
  • Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel.
  • Monteer de verbindingskanalen en denk er op voorhand aan om ze zo te snijden dat er 4 cm uitsteekt buiten de technische koker.
  • Plaats de afwerkingsplaten en plaats de afsluitplug, terwijl wordt gewacht op de aansluiting van de verwarmingsketels.
  • Plaats de dichtheidsplaat bovenaan het rookkanaal en schuif de beschermkap van het eindpunt erin.
  • Plaats de sifon op de kegel voor condensaatrecuperatie.
  • Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten.
  • Verzegel het brandwerende toegangsluik onderaan het rookkanaal.
  • Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.

  Voor de VMC:

  • Plaats de extractieopeningen in de vochtige lokalen,
  • Plaats de luchtinlaatmodules in de leefruimtes,
  • Installeer de mechanische afzuiginstallatie en sluit deze aan op de betreffende shuntrookkanalen.
  • Zorg voor de elektrische voeding en sluit deze aan.

  Aansluiting van de apparaten:

  • Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel.
  • Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is.
  • De aansluiting van de gasapparaten op het systeem Combishunt gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat, conform de voorschriften.
  • Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.

  Eindpunt:

  Het systeem Combishunt is bedoeld voor het renoveren van bestaande gemetselde rookkanalen. Deze rookkanalen, die werken met natuurlijke trek en die boven het gebouw uitsteken, vragen niet om bijzondere voorschriften in termen van plaatsing van het eindpunt.

  Als het Combishunteindpunt zich, op een gemeenschappelijke schoorsteenbasis, in de onmiddellijke nabijheid bevindt van andere shuntrookkanalen, die bijvoorbeeld de ventilatie verzekeren, moet er niet voor verwarring worden gevreesd voor een van de rookkanalen.

  Onderhoud

  Het onderhoud van het systeem Combishunt moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving.

  Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

   

  Technische hulp

   

  U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

   

  Poujoulat opleiding

   

  Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

   


Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen


Andere sites gepubliceerd door Poujoulat :


Een rookkanaal of schoorsteen installeren, een verwarmingsapparaat aansluiten of een gemetseld kanaal van kanalen voorzien

Poujoulat is een gespecialiseerde fabrikant van rookkanalen, schoorstenen en accessoires voor schoorstenen en verwarming voor de industrie, eengezinswoningen, gemeenschappelijke en tertiaire huisvesting, zowel nieuw als renoverend.
Wilt u een verwarmingssysteem op hout, gas of stookolie installeren of renoveren? Gemetseld kanalen Poujoulat biedt een grote keuze aan individuele en gemeenschappelijke rookkanalen, vaste kanalen of flexibele roestvrijstalen verbindingskanalen, verbindingskanalen voor alle types verwarmingsapparaten: haard, inzethaard, houtkachel, pelletkachel, verwarmingsketel. Verschillende schoorsteenuitrustingen garanderen een perfecte rookafvoer: rookafzuiging, warmteverdeler, trekregelaar, onderhouds- en schoorsteenveegkit.