Home > Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen > Collectieve systemen > 3CE P Multi+ Binnen

Collectief rookkanaal voor verwarmingsketels 3CE P Multi+ Binnen

3CE P Multi+ Binnen 3CE P Multi+ Binnen

Klik op de afbeeldingen om in te zoomen

3CE P Multi+ Binnen
Collectief rookkanaal voor verwarmingsketels

Dualis-Gas-HR-TOPDualis-Gas-HR+

De 3CE P Multi+ binnen is een collectief, concentrisch rookkanaal voor de toevoer van lucht en de afvoer van verbrandingsproducten van 2 tot 20 individuele luchtdichte gasketels.

De dichtheid van het systeem, die wordt verzekerd door de lippendichtingen, zorgt voor de rookafvoer onder lichte druk, wat de plaatsruimte van het rookkanaal aanzienlijk vermindert (meer dan 50 %).

Het collectieve rookkanaal wordt geïnstalleerd binnenin gebouwen, in een algemene technische koker die ook andere netwerken groepeert.

Dit systeem verenigt prestaties, veiligheid (dichtheid van het systeem, weerstand tegen vuur en condensatie) en een snelle installatie (eenvoudige ineensluitende verbinding).

De technische evolutie van apparaten, in combinatie met een reglementair kader dat altijd veeleisender wordt, brengt een aantal verplichtingen met zich mee als de vervanging van collectieve verwarmingsketels noodzakelijk is. Het principe 3CE P Multi+ is het resultaat van een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van meerdere jaren tussen GDF Suez en Poujoulat die perfect beantwoordt aan deze problematiek.

De compatibele verwarmingsketels zijn van het type C4p, uitgerust met een anti-terugslagklep op het luchtrookkanaal.

De 3CE P Multi+ heeft de CE-markering 0071-CPD-0014 en is voorzien van TTD van het CSTB nr. 14/10-1599.


 • Voor de aansluiting van max. 20 verwarmingsketels
 • Perfecte luchtdichtheid van het systee
 • Montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding
 • Minimale plaatsruimte van het rookkanaal
 • Perfect aangepast aan de EPB
 • Conformiteit met TTD van het CSTB nr. 14/10-1599 en Getest door CERIC (testlaboratorium)
 

logo-CE.png  logo_ceric

Door de kleine afmetingen van het systeem kan het samen worden geplaatst met de andere netwerken (ventilatie, afvoerwater...) in dezelfde technische koker. De werking onder lichte druk impliceert het gebruik van verwarmingsketels uitgerust met een anti-terugslagklep. Deze werking maakt ook de plaatsing mogelijk van een rookkanaal met een versleping.

De montage van de rookkanalen met een eenvoudige ineensluitende verbinding, met lippendichting op de rookbuis, verzekert een perfecte dichtheid van het systeem. Bovendien vergemakkelijkt de totale afwezigheid van mechanische onderdelen het onderhoud en verzekert het een zeer grote gebruiksbetrouwbaarheid.

 

 

Binnendiameter (mm)
(rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)

100

130

180

230

Materiaal

Roestvrij staal AISI 316L

Dikte
(mm)

0,4

Luchtdichtheid

lippendichting op het binnenste rookkanaal

Buitendiameter (mm)
(luchttoevoerkanaal)

150

200

250

350

Materiaal

Roestvrij staal AISI 304 of equivalent

Montage

Ineensluitende verbinding mannelijk/vrouwelijk in de afvloeirichting van de condensaten.
Verbindingsbeugel met snelle sluiting met veiligheidspin.


Voorbeelden van dimensioneringen

Ø BINNEN / Ø BUITEN

EEN VERWARMINGSKETEL PER VERDIEPING

TWEE VERWARMINGSKETELS PER VERDIEPING

DRUK OP DE BUIS 70 PA

DRUK OP DE BUIS 100 PA

DRUK OP DE BUIS 70 PA

DRUK OP DE BUIS 100 PA

100/150

2

3

-

130/200

5

6

4

6

180/250

8

9

10

12

230/350

10

14

18

20


De dimensionering is van toepassing op:

- Verwarmingsketels met maximaal nuttig vermogen van 25 kW
- Beschikbare druk aan de uitmonding van de verwarmingsketels: 70 of 100 Pa
- Hoogte van verdieping kleiner dan of gelijk aan 2,7 m
- Aansluitkanaal 80/125: maximale lengte 2 m + 2 bochten van 90°

Algemene informatie


3CE P Multi + versie binnenkant is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720. 

De functionele evaluatie van het systeem 3CE P Multi+ is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC).

Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem 3CE P MULTI+ vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0014) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.


Specificaties


Met betrekking tot generatoren:


Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C42 of C43 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk. (uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit)De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW.
Het systeem kan maximaal in verbinding staan met een totaal van 20 gasketels. De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden (indien nodig) op het systeem 3CE P Multi+ vermelden.

met betrekking tot het gebruik:

Het systeem 3CE P Multi+ wordt geplaatst binnenin gebouwen in een koker.


Plaatsing

De plaatsing van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform de plaatsingsinstructies.
De installateur: 

•  verifieert of de handleiding van de apparaten hun compatibiliteit met rookkanalen van klasse T160 vermeldt. 

•  vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem 3CE P Multi+ dat werd geleverd. 

•  verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. De dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

•  vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door de fabrikant van het systeem, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.

Montage van het systeem:

•  Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling, 

•  Controleer de aanwezigheid van het montageplan, 

•  Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste element in het lage gedeelte, 

•  Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel(s), 

•  Monteer de rechte, tussenliggende elementen volgens de vereiste hoogte om het plaatsingsnummer van de aansluitingsas van het bovenste T-stuk te respecteren; aanpassing is mogelijk door het verstelbare element, 

•  Controleer de plaats van de aftakkings van de T-stukken voor de aansluiting van de apparaten, en vergrendel het verstelbare element met behulp van klinknagels of schroeven op de buitenwand, 

•  Monteer de verbindingskanalen en denk er op voorhand aan om ze zo te snijden dat er 4 cm uitsteekt buiten de technische koker, 

•  Plaats de afwerkingsplaten, 

•  Schuif het eindpunt in de waterdichte dakdoorvoer, en sluit het aan op het verticale, collectieve rookkanaal. Als de rookkanalen niet snijdbaar zijn, gebruik dan een verstelbaar element en vergrendel het op de juiste lengte, 

•  Plaats de sifon op de kegel voor condensaatrecuperatie, 

•  Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten, 

•  Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.

Aansluiting van de apparaten:

•  Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel.

•  Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is. 

•  De aansluiting van de gasapparaten op het systeem 3CE P Multi+ gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat. 

•  Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.

Plaatsing van het eindpunt:


Elk punt van de uitlaatopening van de verbrandingsproducten moet zich bevinden op ten minste n x 0,4 m van elke opengaande kolom en op n x 0,6 m (beperkt tot 8 m) van elke inlaatopening van ventilatielucht, als de openslaande vleugel of de luchttoevoer zich bevindt boven de uitloop van verbrandingsproducten, waarbij n het aantal apparaten is dat is aangesloten op het systeem. Deze twee afstanden moeten liggen tussen de punten die zich het dichtst bij het uitlaatvlak van de diffuseur en de opengaande kolom bevinden of bij de ventilatieopening. Bovendien wordt bij een opengaande kolom die is geplaatst op een hellend dak de uitsluitingszone rond de openslaande vleugel, gedefinieerd door de voorgaande regel, verlengd tot onder het dak. In ieder geval moet een minimale afstand van 8 m worden gerespecteerd ten opzichte van de openslaande vleugels en inlaten van verse lucht van aangrenzende gebouwen als deze openslaande vleugels of deze luchtinlaten zich bevinden boven de uitloop van verbrandingsproducten. De shoorsteen mag niet worden geïnstalleerd op een afstand kleiner dan 0,5 m van de onderste dakrand.

Bijzonder geval van twee aangrenzende uitlaten:

de as gevormd door de twee schoorstenen mag niet samenvallen met de as van de grootste dakhelling; indien de afstand tussen de twee schoorstenen kleiner is dan 1 m is een specifiek onderzoek nodig.

In geval van meerdere schoorstenen naast elkaar: 

enerzijds moeten alle inlaatopeningen van verbrandingslucht zich bevinden op dezelfde verdieping, anderzijds moeten ook alle uitlaatopeningen van verbrandingsproducten zich bevinden op dezelfde verdieping.


Onderhoud


Het onderhoud van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving.

Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem 3CE P Multi+ is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

 

Technische hulp

 

U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

 

Poujoulat opleiding

 

Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

 

 • Voordelen
  • Voor de aansluiting van max. 20 verwarmingsketels
  • Perfecte luchtdichtheid van het systee
  • Montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding
  • Minimale plaatsruimte van het rookkanaal
  • Perfect aangepast aan de EPB
  • Conformiteit met TTD van het CSTB nr. 14/10-1599 en Getest door CERIC (testlaboratorium)
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Kenmerken

  Door de kleine afmetingen van het systeem kan het samen worden geplaatst met de andere netwerken (ventilatie, afvoerwater...) in dezelfde technische koker. De werking onder lichte druk impliceert het gebruik van verwarmingsketels uitgerust met een anti-terugslagklep. Deze werking maakt ook de plaatsing mogelijk van een rookkanaal met een versleping.

  De montage van de rookkanalen met een eenvoudige ineensluitende verbinding, met lippendichting op de rookbuis, verzekert een perfecte dichtheid van het systeem. Bovendien vergemakkelijkt de totale afwezigheid van mechanische onderdelen het onderhoud en verzekert het een zeer grote gebruiksbetrouwbaarheid.

   

   

  Binnendiameter (mm)
  (rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)

  100

  130

  180

  230

  Materiaal

  Roestvrij staal AISI 316L

  Dikte
  (mm)

  0,4

  Luchtdichtheid

  lippendichting op het binnenste rookkanaal

  Buitendiameter (mm)
  (luchttoevoerkanaal)

  150

  200

  250

  350

  Materiaal

  Roestvrij staal AISI 304 of equivalent

  Montage

  Ineensluitende verbinding mannelijk/vrouwelijk in de afvloeirichting van de condensaten.
  Verbindingsbeugel met snelle sluiting met veiligheidspin.


  Voorbeelden van dimensioneringen

  Ø BINNEN / Ø BUITEN

  EEN VERWARMINGSKETEL PER VERDIEPING

  TWEE VERWARMINGSKETELS PER VERDIEPING

  DRUK OP DE BUIS 70 PA

  DRUK OP DE BUIS 100 PA

  DRUK OP DE BUIS 70 PA

  DRUK OP DE BUIS 100 PA

  100/150

  2

  3

  -

  130/200

  5

  6

  4

  6

  180/250

  8

  9

  10

  12

  230/350

  10

  14

  18

  20


  De dimensionering is van toepassing op:

  - Verwarmingsketels met maximaal nuttig vermogen van 25 kW
  - Beschikbare druk aan de uitmonding van de verwarmingsketels: 70 of 100 Pa
  - Hoogte van verdieping kleiner dan of gelijk aan 2,7 m
  - Aansluitkanaal 80/125: maximale lengte 2 m + 2 bochten van 90°

 • Installation et entretien

  Algemene informatie


  3CE P Multi + versie binnenkant is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720. 

  De functionele evaluatie van het systeem 3CE P Multi+ is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC).

  Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem 3CE P MULTI+ vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

  Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0014) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.


  Specificaties


  Met betrekking tot generatoren:


  Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C42 of C43 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk. (uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit)De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW.
  Het systeem kan maximaal in verbinding staan met een totaal van 20 gasketels. De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden (indien nodig) op het systeem 3CE P Multi+ vermelden.

  met betrekking tot het gebruik:

  Het systeem 3CE P Multi+ wordt geplaatst binnenin gebouwen in een koker.


  Plaatsing

  De plaatsing van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform de plaatsingsinstructies.
  De installateur: 

  •  verifieert of de handleiding van de apparaten hun compatibiliteit met rookkanalen van klasse T160 vermeldt. 

  •  vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem 3CE P Multi+ dat werd geleverd. 

  •  verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. De dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

  •  vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door de fabrikant van het systeem, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.

  Montage van het systeem:

  •  Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling, 

  •  Controleer de aanwezigheid van het montageplan, 

  •  Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste element in het lage gedeelte, 

  •  Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel(s), 

  •  Monteer de rechte, tussenliggende elementen volgens de vereiste hoogte om het plaatsingsnummer van de aansluitingsas van het bovenste T-stuk te respecteren; aanpassing is mogelijk door het verstelbare element, 

  •  Controleer de plaats van de aftakkings van de T-stukken voor de aansluiting van de apparaten, en vergrendel het verstelbare element met behulp van klinknagels of schroeven op de buitenwand, 

  •  Monteer de verbindingskanalen en denk er op voorhand aan om ze zo te snijden dat er 4 cm uitsteekt buiten de technische koker, 

  •  Plaats de afwerkingsplaten, 

  •  Schuif het eindpunt in de waterdichte dakdoorvoer, en sluit het aan op het verticale, collectieve rookkanaal. Als de rookkanalen niet snijdbaar zijn, gebruik dan een verstelbaar element en vergrendel het op de juiste lengte, 

  •  Plaats de sifon op de kegel voor condensaatrecuperatie, 

  •  Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten, 

  •  Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.

  Aansluiting van de apparaten:

  •  Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel.

  •  Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is. 

  •  De aansluiting van de gasapparaten op het systeem 3CE P Multi+ gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat. 

  •  Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.

  Plaatsing van het eindpunt:


  Elk punt van de uitlaatopening van de verbrandingsproducten moet zich bevinden op ten minste n x 0,4 m van elke opengaande kolom en op n x 0,6 m (beperkt tot 8 m) van elke inlaatopening van ventilatielucht, als de openslaande vleugel of de luchttoevoer zich bevindt boven de uitloop van verbrandingsproducten, waarbij n het aantal apparaten is dat is aangesloten op het systeem. Deze twee afstanden moeten liggen tussen de punten die zich het dichtst bij het uitlaatvlak van de diffuseur en de opengaande kolom bevinden of bij de ventilatieopening. Bovendien wordt bij een opengaande kolom die is geplaatst op een hellend dak de uitsluitingszone rond de openslaande vleugel, gedefinieerd door de voorgaande regel, verlengd tot onder het dak. In ieder geval moet een minimale afstand van 8 m worden gerespecteerd ten opzichte van de openslaande vleugels en inlaten van verse lucht van aangrenzende gebouwen als deze openslaande vleugels of deze luchtinlaten zich bevinden boven de uitloop van verbrandingsproducten. De shoorsteen mag niet worden geïnstalleerd op een afstand kleiner dan 0,5 m van de onderste dakrand.

  Bijzonder geval van twee aangrenzende uitlaten:

  de as gevormd door de twee schoorstenen mag niet samenvallen met de as van de grootste dakhelling; indien de afstand tussen de twee schoorstenen kleiner is dan 1 m is een specifiek onderzoek nodig.

  In geval van meerdere schoorstenen naast elkaar: 

  enerzijds moeten alle inlaatopeningen van verbrandingslucht zich bevinden op dezelfde verdieping, anderzijds moeten ook alle uitlaatopeningen van verbrandingsproducten zich bevinden op dezelfde verdieping.


  Onderhoud


  Het onderhoud van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving.

  Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem 3CE P Multi+ is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

   

  Technische hulp

   

  U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

   

  Poujoulat opleiding

   

  Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

   


Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen


Andere sites gepubliceerd door Poujoulat :


Een rookkanaal of schoorsteen installeren, een verwarmingsapparaat aansluiten of een gemetseld kanaal van kanalen voorzien

Poujoulat is een gespecialiseerde fabrikant van rookkanalen, schoorstenen en accessoires voor schoorstenen en verwarming voor de industrie, eengezinswoningen, gemeenschappelijke en tertiaire huisvesting, zowel nieuw als renoverend.
Wilt u een verwarmingssysteem op hout, gas of stookolie installeren of renoveren? Gemetseld kanalen Poujoulat biedt een grote keuze aan individuele en gemeenschappelijke rookkanalen, vaste kanalen of flexibele roestvrijstalen verbindingskanalen, verbindingskanalen voor alle types verwarmingsapparaten: haard, inzethaard, houtkachel, pelletkachel, verwarmingsketel. Verschillende schoorsteenuitrustingen garanderen een perfecte rookafvoer: rookafzuiging, warmteverdeler, trekregelaar, onderhouds- en schoorsteenveegkit.